Looking for web design inspiration? CSS Drive showcases some of the most attractive, CSS driven sites on the net.ESS E-SLIP Download
ERP E-Mail Web board
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

  ขนาด(Kb)
   แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด2) สำหรับนักศึกษาที่จบจาก จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม 1,646.77
   แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด3) สำหรับนักศึกษาที่จบนอกเหนือจาก จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม 1,384.91
   ตารางเรียนตารางเรียนห้อง AC 324 ภาควันเสาร์ – วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 24.40
   ตารางเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 631.50
   ตารางเรียภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 237.00
   ตารางเรียนสาขาวิชาการบัญชีภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 599.50
   ตารางเรียนสาขาวิชาการตลาดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 190.50
   ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 530.50
   ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 649.34
   สรุปรายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554 คณะเทคโนโลยีสังคม 188.86
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 
  ขนาด(Kb)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2556 605.97
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 4 557.50
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 3 705.50
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 2_4 1,185.50
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 2_3 1,159.00
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 2_2 1,502.50
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 2_1 1,056.00
   เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ดร นันทา ไฟล์ 1 1,610.00
   แบบฟอร์มขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อ ขั้นตอนที่ 1 698.50
   แบบฟอร์มขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อ ขั้นตอนที่ 2 659.50
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 

งานพัฒนานักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
กองบริหารงานบุคคล
งานบริหารและการคลัง
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์วิจัยฯ ภูสิงห์
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานระบบสื่อสารและเครือข่าย
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานวิทยาเขตฯ

ข้อมูลทางด้านวิชาการ
ระเบียบและคำสั่ง
รายงานงบประมาณคณะ
แผนกวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ผลงานวิจัยภายในคณะเทคโนโลยีสังคม
โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านคำไผ่)
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ 2550
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.อีสาน
สไลด์นำเสนอโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ บ้านคำไผ่
สไลด์นำเสนอคณะเทคโนโลยีสังคม
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายงานจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศูนย์กลาง มทร. อีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตสกลนคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาการจัดการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสานLooking for web design inspiration? CSS Drive showcases some of the most attractive, CSS driven sites on the net.