Looking for web design inspiration? CSS Drive showcases some of the most attractive, CSS driven sites on the net.ESS E-SLIP Download
ERP E-Mail Web board
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภท : ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ของบริษัท มาเจสติกฯ
  ประกาศวันที่ :   20 กันยายน 2554 11:15:09   อ่าน : 1,456 ครั้ง

เนื้อหาข่าว :   
           ด้วยบริษัท มาเจสติกฯ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนักศึกษามหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ ประจำปีการศึกษา  จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุน และระดับปริญญาตรี 10 จำนวน ทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ :    ดาวน์โหลดแสดงข่าวอื่น ๆ ในประเภท : ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา
ประกาศเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศราายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2556
ข่าวอื่นๆ     
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
กองบริหารงานบุคคล
งานบริหารและการคลัง
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์วิจัยฯ ภูสิงห์
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานระบบสื่อสารและเครือข่าย
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานวิทยาเขตฯ

ข้อมูลทางด้านวิชาการ
ระเบียบและคำสั่ง
รายงานงบประมาณคณะ
แผนกวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ผลงานวิจัยภายในคณะเทคโนโลยีสังคม
โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านคำไผ่)
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ 2550
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.อีสาน
สไลด์นำเสนอโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ บ้านคำไผ่
สไลด์นำเสนอคณะเทคโนโลยีสังคม
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายงานจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศูนย์กลาง มทร. อีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตสกลนคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาการจัดการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสานLooking for web design inspiration? CSS Drive showcases some of the most attractive, CSS driven sites on the net.